top of page

Luova talous

Käsin maalattu, vaaleatukkainen henkilö istuu pöydän ääressä piirtämässä geometrisia kuvioita

Luova talous voidaan tiivistää luovien toimintojen ja ideoiden liiketoiminnaksi.

Luovalla taloudella viitataan myös luovien alojen tuotteiden, palveluiden ja osaamisen hyödyntämiseen yhteiskunnan eri sektoreilla lisäarvon tuottamiseksi.

Luova talous hyödyntää luovaa osaamista

Luova talous on luovasta osaamisesta, asiakastarpeesta ja uusista teknologioista syntyvää, ratkaisukeskeistä ja eri toimialojen rajapinnoilla syntyvää uutta liiketoimintaa, jonka yksi keskeinen työkalu on luovien alojen eri osaamisalueet. 

Luovat alat tuottavat uutta arvoa 

Luovilla aloilla tapahtuu arvonluontia jatkuvasti, ja luovien alojen yritysten liikeidea sekä markkina-asema perustuu usein nimenomaisesti uuden luomiseen. Luovat alat ovatkin keskeisiä aloja luovan talouden kentässä. Toiminta yhdistelee olemassa olevia elementtejä, hyödyntää alustoja ja verkostoja uusilla tavoilla, ratkoen yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kysymyksiä, ja synnyttää usein konkreettisen työn tuotoksen (palvelu tai tuote) aineettomia oikeuksia ja tekijänoikeutta, jota voidaan halutessa hyödyntää edelleen.

Kuten luovat alat, voidaan luova talous jakaa eri alaryhmiin:

1. Luovat tuotteet ja kulttuuri:

Uniikkituotantoihin pohjautuvat alat, esim. sirkus, teatteri, tanssi, elämyspalvelut

Luovat tuotteet, tapahtumat sekä taide- ja kulttuuripalvelut ovat tässä yhteydessä liiketoimintaa, joka sisältää eri kohderyhmille suunnattuja palveluita, esityksiä, tapahtumia ja elämyksiä.  Näille on tyypillistä lisätä alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta sekä rakentaa identiteettiä tai brändiä jolla on merkitystä esim. matkailun kannalta. Ne ovat usein paikkaan ja aikaan sidottuja. 

2. Luovat palvelut:

Räätälöitävät, asiakkaalle tarjottavat palvelut ja sisällöt

Luovat palvelut kattavat luovan osaamisen hyödyntämisen muilla toimialoilla. Luovaa osaamista tarjoavien palveluiden merkitys on sen asiakkaalleen tuomassa lisäarvossa ja kilpailukyvyn kasvattamisessa.  Uuden arvonluonnin näkökulmasta erityisesti täällä alueella on valtava kasvupotentiaali, kun yritykset entistä tehokkaammin etsivät asiakkaalle parempaa arvoa tuottavia ratkaisuja.

3. Luovat sisällöt: 

Monistettavat, skaalautuvat sisällöt ja palvelut

Luovat sisällöt kattavat monistettavat tuotteet, joiden jakelukanavat ovat pääosin digitaalisessa ympäristössä. Liiketoiminta näissä yrityksissä ja niiden muodostamissa klustereissa on kansainvälistä tai kansainvälisestä kilpailusta riippuvaista kasvuyritystoiminta.

Digitaaliset jakelualustat ja niille rakentuvat liiketoimintamallit

Monistettavuus ja skaalautuvuus toteutuu nykyään usein digitaalisissa ympäristöissä ja jakelualustoilla. Alustatalous muokkaa arvoketjuja. Työnjako ja toimijoiden roolit arvonluonnissa ovat mullistuneet yhdessä vuosikymmenessä. Alustatalous on muuttanut mm. luovien sisältöjen (pelit, musiikki, tv, elokuva), elämysmatkailun (palvelukonseptit, majoitus) ja yhteydenpidon ja vertaistiedon jakelun täysin 2000-luvulla, ja on mahdollistanut uusien toiminta- ja jakelumallien sekä liiketoiminnan synnyn, kehittymisen ja menestyksen.

 

Lisäksi alustoilla toimivat sosiaalinen media ja lohkoketjut muokkaavat jatkuvasti käyttäjänsä, asiakkaansa ja faninsa osallistavana ympäristönä tuotteita, palveluita ja bisnesmalleja. Näissä ympäristöissä tapahtuva liiketoiminta elää käyttäjiensä toiminnan mukana, toisaalta toimintaa ohjaten ja toisaalta sen ohjaamana. Tämä edellyttää yrityksiltä nopeaa kykyä reagoida markkinan muutoksiin.    

bottom of page